اخبار تصویری
باغبادران در آئینه رسانه ها
۰
جمعیت شهر
۰
درجه شهرداری
۰
تعداد شهدا
۰
تاسیس شهرداری
معاونت های شهرداری باغبادران
نوربخش؛ معاون امور اداری - مالی
نوربخش؛ معاون امور اداری - مالی
مهندس محسن صدیقی معاون خدمات شهر و امور اجرائی
مهندس محسن صدیقی معاون خدمات شهر و امور اجرائی
مهندس پوریا شمسایی معاون عمرانی و شهرسازی

 • ۰
 • ۳۲
 • ۲۴
 • ۴۴
 • ۳۸
 • ۲۳۹
 • ۱,۲۹۰
 • ۱۶,۸۰۸
 • ۵۶,۴۰۷
 • ۲۴,۹۱۷
 • ۷,۳۴۳
 • ۱۴۰۲/۰۶/۱۵
فهرست