اخبار تصویری
باغبادران در آئینه رسانه ها
۰
جمعیت شهر
۰
درجه شهرداری
۰
تعداد شهدا
۰
تاسیس شهرداری
معاونت های شهرداری باغبادران
نوربخش؛ معاون امور اداری - مالی
نوربخش؛ معاون امور اداری - مالی
مهندس محسن صدیقی معاون خدمات شهر و امور اجرائی
مهندس محسن صدیقی معاون خدمات شهر و امور اجرائی
مهندس پوریا شمسایی معاون عمرانی و شهرسازی

 • ۰
 • ۲۱
 • ۱۲
 • ۴۵
 • ۲۷
 • ۲۹۲
 • ۱,۴۳۵
 • ۱۹,۹۷۹
 • ۷۰,۲۰۸
 • ۳۴,۸۲۹
 • ۹,۶۹۴
 • ۱۴۰۳/۰۳/۰۳
فهرست