اخبار تصویری
باغبادران در آئینه رسانه ها
۰
جمعیت شهر
۰
درجه شهرداری
۰
تعداد شهدا
۰
تاسیس شهرداری
معاونت های شهرداری باغبادران
نوربخش؛ معاون امور اداری - مالی
نوربخش؛ معاون امور اداری - مالی
مهندس محسن صدیقی معاون خدمات شهر و امور اجرائی
مهندس محسن صدیقی معاون خدمات شهر و امور اجرائی
مهندس پوریا شمسایی معاون عمرانی و شهرسازی

 • ۰
 • ۱۶
 • ۱۳
 • ۲۷
 • ۲۶
 • ۲۶۸
 • ۱,۰۱۶
 • ۱۷,۰۵۳
 • ۶۲,۱۷۶
 • ۲۸,۷۶۵
 • ۸,۸۰۷
 • ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
فهرست