اخبار تصویری
باغبادران در آئینه رسانه ها
۰
جمعیت شهر
۰
درجه شهرداری
۰
تعداد شهدا
۰
تاسیس شهرداری
معاونت های شهرداری باغبادران
نوربخش؛ معاون امور اداری - مالی
نوربخش؛ معاون امور اداری - مالی
مهندس صدیقی معاون خدمات شهر و امور اجرائی
مهندس صدیقی معاون خدمات شهر و امور اجرائی
مهندس شمسایی؛ معاون شهرسازی و عمران شهری
مهندس شمسایی؛ معاون شهرسازی و عمران شهری

 • ۰
 • ۲۵
 • ۱۸
 • ۳۹
 • ۱۶
 • ۳۰۳
 • ۱,۴۷۲
 • ۱۱,۹۹۲
 • ۵۰,۵۳۲
 • ۲۱,۰۴۶
 • ۶,۱۳۸
 • ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
فهرست