مقالات آموزشی

کمک های اولیه

trt

 احیای قلبی ریوی                                         سوختگی و کمک های اولیه آن                                                     مسمومیت با کلر 

  انواع تنفس مصنوعی                                     زخم و شکستگی و کمک های اولیه آن                                          مسمومیت با کربن مونواکسید

  علائم حیاتی بیمار                                         برق گرفتگی و کمک های اولیه آن                                                 آتش سوزی و اطفا حریق

امداد و نجات حوادث جاده ای                          خفگی و اختلالات تنفسی

مدیریت بحران

  ایمنی در آشپزخانه                                                             ایمنی و کودکان                                                      پیشگیری از حریق در مساجد و حسینیه ها
 پیشگیری از مسمومیت با گاز مونوکسید کربن                           روش های اطفاء حریق                                             نکات ایمنی در خصوص سرویس کاری کولر
  نکات ایمنی در خصوص استفاده از بخاری نفتی                        نکات ایمنی در مورد چرخ گوشت                                نکات ایمنی دیگ زود پز
  نکات ایمنی تمیز کردن خانه و نظافت                                    ایمنی در برابر زلزله