پیام شهردار

به نام خدا

خدای عزوجل را شاکرم که توفیق خدمت به خلق را برای این حقیر نصیب گردانید. اکنون با یاری جستن از پروردگار و با یاری همشهریانن و در کنار اعضای محترم شورای اسلامی شهر امید آن دارم که در ساختن  و عمران و آبادانی شهرمان همت بگمارم.

امید آن دارم که با توکل به خداوند متعال و با مساعدت دولت مردان صادق و تلاشگر و همکاری مسئولین ایثارگر و فداکار و همکاری شورای اسلامی و مردم فهیم هر روز شاهد عمران و آبادانی بیشتر شهر  باشیم .

همان طور که استحضار دارید شهرداری باغبادران؛ موسسه ای غیردولتی، خودکفا و یک سازمان محلی بوده است. شهرداری به موجب قوانین مربوطه، بایستی کلیه هزینه های عمرانی و جاری خود را از طریق درآمدهای محلی تامین نماید. لذا دستگیری و کمک و همیاری اهالی نجیب و دلسوز شهر  در پرداخت حق و حقوق قانونی شهرداری ما را در ارائه خدمات بهتر و بیشتر و اجرای پروژه های عمرانی مطلوب در سطح شهر یاری خواهد نمود. بدیهی است آنچه تحقق خواسته شهروندان و پاسخگویی به سطح انتظارات مردم میسر نمیگردد مگر با مشارکت همه مردم شهر.

به هر حال صبر و حوصله و همت مردم شهر، تلاش ایثارگرانه زحمت کشان شهرداری و روحیه مشارکت جویی اهالی دست بر دست هم داده و عنایت حق تعالی که مزید بر همه علت هاست موجب اجرای موفق آمیز بخشی از پروژه های مورد نیاز شهر و در نهایت توسعه و عمران و آبادانی شهرمان میگردد. البته توجه و عنایات دولت کریمه جمهوری اسلامی در مساعدت های مالی به پروژه های عمرانی را نباید فراموش کرد.

انجام و اجرای پروژه های عمرانی مورد نیاز شهر، زیباسازی و بهبود فضاهای شهری و بهبود خدمات شهری به رفع کمبودها و برآورده ساختن نیازمندی های اساسی و فراهم نمودن بسترهای لازم توسعه و ترقی برای شهر خواهد بود. امید است با یاری جستن از فضل الهی و مشارکت ارکان مردمی و دولتی بتوانیم در رشد و ترقی شهر  همت گماریم.

 

حجت الله امینی باغبادرانی

شهردار باغبادران

فهرست