تمدید پروانه ساخت

شناسه خدمت: …………………. عنوان خدمت: تمدید پروانه ساخت نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت
مدارک مورد نیاز
قوانین و مقررات
استعلامات مورد نیاز
فرآیند ارائه خدمت
متوسط زمان ارائه خدمت
ساعات ارائه خدمت
تعداد مراجعات حضوری
هزینه ارائه خدمت (ریال)
نحوه دسترسی خدمت
فرم های الکترونیکی
نمودار مراحل دریافت خدمت
پرسش و پاسخ
نظرسنجی کیفیت ارائه خدمات
شرح خدمت

فرآیند تمدید پروانه ساخت

یکی از موارد مهمی که در پروانه های صادره ساختمان درج می شود تاریخ اتمام عملیات ساختمانی است . حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است باتوجه به شرایط اختصاصی هر شهر و حجم عملیات ساختمانی دو سال در نظر گرفته می شود . قابل ذکر است که تمدید مهلت پروانه در شناسنامه ساختمان برای دو نوبت و هرکدام یکسال درنظر گرفته شده که جمعاً با مدت اعتبار یکساله اولین پروانه سه سال می شودو چنانچه مالک در مدت تعیین شده در پروانه نسبت به تکمیل ساختمان خود اقدام ننماید در پایان مهلت مقرر ملزم به تمدید و یا اخذ پروانه جدید می باشد و در غیر اینصورت پروانه قبلی فاقد اعتبار قانونی می باشد.

مدارک مورد نیاز

درخواست مالک

فیش واریز

قوانین و مقررات

اگر مجاز به تمدید
• الف : باشد : تمدید پروانه ساختمان بشرح ردیف ۴ صورت می گیرد.
• ب: نباشد :

اگر تخلف وجود دارد:
چنانچه تخلف ساختمانی گزارش گردد و توسط مامورین شهرداری ( پلیس ساختمان)گزارش تائید گردد و چنانچه جنبه جزایی نیز داشته باشد قابل تعقیب میباشد و از عملیات ساختمانی توسط واحد اجراییات شهرداری جلوگیری گردد سپس:
ارجاع پرونده توسط شهرداری به کمیسیون ماده صد
۱. درخواست توضیح مکتوب از مالک (ظرف۱۰روز)از جانب دبیر کمیسیون ماده صد
۲. اتخاذ تصمیم کمیسیون

اگر رای کمیسیون ماده صد :
مبنی بر جریمه باشد:به مالک جریمه تعلق میگیرد چنانچه پرداخت گردد عملیات تمدید پروانه ساختمان و یا اخذ گواهی پایان کار ساختمان مالک انجام میگیرد.چنانچه جریمه پرداخت نگردد پرونده به کمیسیون تجدید نظر ماده صد ارجاع میگردد و رای تخریب توسط کمیسیون صادر گردد.

اگر قلع بنا باشد : ابلاغ حکم از سوی شهرداری به مالک که اگر ظرف ۲ماه قلع بنا صورت گیرد در غیر اینصورت شهرداری راسا اقدام و هزینه ها را از مالک دریافت می کند.

اگر از مهلت زمان تمدید گذشته است:
چنانچه درخواست متقاضی جهت تمدید پس از مهلت مقرر باشد برابر ضوابط مالک ملزم به پرداخت مابه التفاوت عوارض متعلقه به نرخ مصوب روز می باشد.

استعلامات مورد نیاز

استعلام از سازمان ثبت اسناد و راه و شهرسازی در خصوص مالکیت

استعلام از سازمان تامین اجتماعی

استعلام از سازمان آتش نشانی

فرآیند ارائه خدمت
 • بازدید کارشناس شهرسازی
 • بررسی گزارش مهندس ناظر پلاک در صورت انجام ساخت و ساز
 • بررسی گزارش شهرسازی توسط مسئول شهرسازی
 • گزارش اتمام بنا و تأییدیه لوله کشی گاز و آسانسور و مهندس معمار توسط مهندسان ناظر برق و مکانیک برای ساختمانهایی که در پروانه آنها اسامی ناظرین قید شده است الزامی است
 • تأیید اجرای ضوابط شهرسازی و ضوابط فنی توسط مسئول شهرسازی (امضا گزارش فنی)
 • تنظیم پیش نویس تمدید پروانه یا عدم خلافی یا پایان کار ساختمانی
 • محاسبات عوارض مربوطه و نیز عوارض نوسازی عوارض آتش نشانی
 • تأیید واحد درآمد و نوسازی و آتش نشانی مبنی بر وصول عوارض مربوطه
 • درج موارد عنوان شده در پیش نویس شناسنامه ساختمان
 • امضا مسئول شهرسازی و معاونت شهرسازی (از طرف شهردار)
  دبیرخانه شهرداری جهت صدور
تعداد مراجعات حضوری

۱۰-۲۰ نفر در روز

هزینه ارائه خدمت (ریال)
مبلغ قابل پرداخت (ریال): شماره حساب شهرداری :
نحوه دسترسی خدمت
اینترنتی
crop_dinپست اکترونیک
crop_dinتلفن گویا / مرکز تماس
crop_dinتلفن همراه
crop_dinسامانه پیامک
crop_dinدفاتر پیشخوان دولت
پرسش و پاسخ
مدت اعتبار پروانه تمدید شده چقدر می باشد؟
برای تمدید نیاز به حضور مالک می باشد؟
فهرست