مراحل ابطال پروانه کسب

شناسه خدمت: …………………. عنوان خدمت: مراحل ابطال پروانه کسب نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت
مدارک مورد نیاز
قوانین و مقررات
استعلامات مورد نیاز
فرآیند ارائه خدمت
متوسط زمان ارائه خدمت
ساعات ارائه خدمت
تعداد مراجعات حضوری
هزینه ارائه خدمت (ریال)
نحوه دسترسی خدمت
فرم های الکترونیکی
نمودار مراحل دریافت خدمت
پرسش و پاسخ
نظرسنجی کیفیت ارائه خدمات
شرح خدمت

مراحل ابطال پروانه کسب

مدارک مورد نیاز

معرفی نامه مجمع امور صنفی

استعلامات مورد نیاز

استعلام از سازمان ...

استعلام از سازمان ...

استعلام از سازمان...

فرآیند ارائه خدمت

استعلام ابطال پروانه کسب

ارائه استعلام در خصوص ابطال پروانه کسب از اتحادیه و مجامع امور صنفی

دستور و ثبت نامه

دستورنامه توسط مسئول مربوطه و ثبت در دبیر خانه

تسلیم استعلام به واحد کسب و پیشه

محاسبه عوارض و صدور فیش

محاسبه عوارض و صدور فیش توسط رایانه  

پرداخت عوارض

مراجعه به بانک جهت پرداخت عوارض

ارائه فیش و تحویل پاسخ

تسلیم فیش و تحویل پاسخ استعلام از واحد کسب و پیشه

امضاء و ثبت نامه

امضا نامه توسط مسئول مربوطه و ثبت در دبیرخانه

بررسی توسط کارشناس خدمات شهری

مراجعه به واحد خدمات شهری؛ اظهار نظر کارشناس خدمات شهری

پرداخت عوارض معلقه

مراجعه به بانک؛ پرداخت عوارض متعلقه

اخذ مجوز

مراجعه به واحد ساختمانی؛ تنظیم واخذ مجوز مربوطه

تایید مجوز

تایید مجوز دیوارگذاری دور زمین توسط شهردار

ثبت و شماره گذاری مجوز

مراجعه به واحد دبیرخانه؛ انجام عملیات ثبت و شماره گذاری و تحویل مجوز به متقاضی
تعداد مراجعات حضوری

۱۰-۲۰ نفر در روز

هزینه ارائه خدمت (ریال)

مبلغ قابل پرداخت (ریال): شماره حساب شهرداری :

نحوه دسترسی خدمت
اینترنتی
crop_dinپست اکترونیک
crop_dinتلفن گویا / مرکز تماس
crop_dinتلفن همراه
crop_dinسامانه پیامک
crop_dinدفاتر پیشخوان دولت
پرسش و پاسخ
در صورتی که بتازگی ابطال پراونه کرده باشیم ایا امکان بازگشت وجود دارد؟

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

فهرست