راهنمای تفکیک اراضی

شناسه خدمت: …………………. عنوان خدمت: تفکیک، تجمیع و افراز اراضی نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت
مدارک مورد نیاز
قوانین و مقررات
استعلامات مورد نیاز
فرآیند ارائه خدمت
متوسط زمان ارائه خدمت
ساعات ارائه خدمت
تعداد مراجعات حضوری
هزینه ارائه خدمت (ریال)
نحوه دسترسی خدمت
فرم های الکترونیکی
نمودار مراحل دریافت خدمت
پرسش و پاسخ
نظرسنجی کیفیت ارائه خدمات
شرح خدمت

تفکیک ، تجمیع ، افراز زمین
تفکیک : عبارتست از تقسیم قطعه زمینی به دو یا چند قطعه کوچکتر بنحوی که چنانچه دارای سند ثبتی باشد بتوان از نظر ثبتی هر جزء حاصل را بطور مجزا تملک کرد یا به عبارتی دیگر تفکیک ، تبدیل و جداسازی یک قطعه زمین به چند قطعه دیگر.
در این مورد زمین ها قطعه بندی شده، خیابانها و مسیر تأسیسات عمومی مشخص می شوند و طرح شهر برسطح زمین پیاده و به واقعیت تبدیل می شود.
تجمیع : عکس عمل تفکیک است به نحوی که بتوان از نظر ثبتی دو یا چند قطعه مجاور یکدیگر را به یک پلاک ثبتی تبدیل کرد.
افراز : عبارت است از مجزا نمودن سهم مشاع هریک از شرکای ملک

مدارک مورد نیاز

تکمیل فرم درخواست

ارائه مدارک

فتوکپی شناسنامه ذینفع (مالک یا مالکین) یا فتوکپی وکالت نامه

ارائه فیش پرداختی

قوانین و مقررات

اگر ذینفع مجاز به تهیه طرح تفکیکی

• الف : نباشد: دلایل مربوط کتباً به ذینفع اعلام میگردد.
• ب: باشد: اگرمالک تقاضای تغییر کاربری و زیرحد نصاب متراژ تفکیک بدهد
تنظیم توافقنامه با امضاء شهردار و مالک و اخذ استعلام ملک موصوف از ادارات مربوطه و به کمیسیونهای مربوطه ارجاع و بعد از موافقت ازطریق کمیسیونها به روند خود ادامه داده.

اگر ذینفع مجازبه تغییرکاربری
• الف : نباشد: دلایل مربوط کتباً به ذینفع اعلام میگردد.
• ب: باشد: اگرمالک تقاضای تغییر کاربری
• ب-۱: تنظیم توافقنامه با امضاء شهردارو مالک
• ب-۲: تهیه کروکی محل با مقیاس ۵۰۰/۱
• ب- ۳: تهیه استعلام از ادارت مربوطه باتوجه به نوع کاربری ملک
تبصره: ضمنا حسب ماده ۶ آئین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن ضروری است که در هنگام نقل و انتقال اقرارنامه کتبی توسط منتقل الیه دایر بر اطلاع از کاربری غیرمسکونی زمین و عدم امکان ساخت و ساز و یا تغییر کاربری تنظیم و تسلیم می گردد.
• ب-۴: ارائه عوارضات متعلقه به مالک
• ب-۵: چنانچه مالک متقاضی تغییر کاربری باشد اینکار صرفاً از طریق کمیسیونهای مربوطه استان صورت می گیرد.

استعلامات مورد نیاز

استعلام از سازمان .........

استعلام از سازمان ......

استعلام از سازمان ...........

فرآیند ارائه خدمت

تقاضا

مراجعه به واحد ساختمانی؛ ارائه تقاضای صدور مجوز دیوارگذاری به همراه ارائه سند مالکیت،یا گواهی از اداره ثبت اسناد  یا نامه از سازمان زمین شهری

ارائه فیش پرداختی

ارائه فیش پرداخت شده عوارض نوسازی در صورتی که نوسازی شده باشد.

اخذ دستور توسط شهردار

ارائه درخواست به شهردار جهت اخذ دستور

ثبت شماره و تاریخ در دبیرخانه

تعیین بازدید

تعیین زمان جهت بازدید توسط کارشناس دفتر فنی

بازدید کارشناس فنی

بازدید کارشناس شهرداری ازمحل وتنظیم گزارش وضع موجود

تکمیل کارت گذربندی

تکمیل کارت گذربندی

تعیین کاربری

تعیین کاربری، حدود تعریض براساس طرح هادی یا جامع یا تفضیلی

طرح تفکیکی تهیه شده

طرح تهیه شده ممهور به مهر و امضاء مهندس ناظر که توسط مالک جهت بررسی و اخذ تأئیدیه به شهرداری ارائه می گردد

پرداخت عوارض معلقه

تسلیم برگه ی پرداخت عوارض و سایر حقوق قانونی متعلقه به ملک طبق شرح عوارض مصوب.

پرداخت عوارض معلقه

تسلیم برگه ی پرداخت عوارض و سایر حقوق قانونی متعلقه به ملک طبق شرح عوارض مصوب

تعداد مراجعات حضوری

۱۰-۲۰ نفر در روز

هزینه ارائه خدمت (ریال)
مبلغ قابل پرداخت (ریال): شماره حساب شهرداری :
نحوه دسترسی خدمت
اینترنتی
crop_dinپست اکترونیک
crop_dinتلفن گویا / مرکز تماس
crop_dinتلفن همراه
crop_dinسامانه پیامک
crop_dinدفاتر پیشخوان دولت
پرسش و پاسخ
در صورت داشتن وکالت نامه محضری می توان بدون حضور مالک اقدامات تفکیک را انجام داد؟
روند تفکیک اراضی مشارکتی چگونه است؟
فهرست