دریافت گزارش خلافی ساختمان

شناسه خدمت: …………………. عنوان خدمت: دریافت گزارش خلافی ساختمان نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت
مدارک مورد نیاز
قوانین و مقررات
استعلامات مورد نیاز
فرآیند ارائه خدمت
متوسط زمان ارائه خدمت
ساعات ارائه خدمت
تعداد مراجعات حضوری
هزینه ارائه خدمت (ریال)
نحوه دسترسی خدمت
فرم های الکترونیکی
نمودار مراحل دریافت خدمت
پرسش و پاسخ
نظرسنجی کیفیت ارائه خدمات
شرح خدمت

فرآیند دریافت گزارش خلافی ساختمان:

گواهی عدم خلافی ساختمان
گواهی عدم خلاف معمولاً براساس درخواست مالک برای استفاده از تسهیلات بانکی یا انجام معاملات صورت می گیرد. درصورتی که مالک تقاضای صدور عدم خلاف از شهرداری را داشته باشد می توان تا سه بار با رعایت تبصره ۸ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری براساس گواهی مامور بازدید برای ساختمان احداثی از شروع عملیات ساختمانی تا اتمام کار صادر نمود.

مدارک مورد نیاز

تکمیل فرم درخواست پایان کار پروانه ساختمان

ارائه فیش پرداخت

ارائه فیش پرداخت شده عوارض نوسازی در صورتی که نوسازی شده باشد.

سند مالکیت

ارائه سند مالکیت رسمی

اخذ دستور شهردار

ارائه درخواست به شهردار جهت اخذ دستور

ثبت شماره و تاریخ

ثبت شماره و تاریخ در دبیرخانه

تعیین زمان

تعیین زمان جهت بازدید توسط کارشناس دفتر فنی

بازدید از محل

بازدید کارشناس دفتر فنی شهرداری از محل

تنظیم گزارش

بازدید کارشناس شهرداری از محل و تنظیم گزارش وضع موجود

تکمیل فرم

تکمیل فرم گزارش عملیات روند اجرای ساختمان توسط مهندس ناظر ساختمان

صدور عدم خلاف

صدور عدم خلاف شناسنامه ساختمان (پروانه ساختمان)

درج توضیحات در شناسنامه

تکمیل قسمت عدم خلاف و درج توضیحات لازم در شناسنامه ساختمان توسط واحد دفتر فنی

اخذ امضا

اخذ امضاء شهردار ممهور به مهر شهرداری

ثبت نهایی

ثبت شماره و تاریخ در دبیرخانه
قوانین و مقررات

۱) اگر متقاضی مجاز به اخذ عدم خلاف پروانه ساختمان
• الف : باشد(ساختمان در هر مرحله باشد.) :(ممکن است مالک در مهلت مقرر تمدید مراجعه نماید و یا دارای گواهی عدم خلاف ساختمان تا مرحله قبل از بهره برداری کامل باشد ) صدور عدم خلاف پروانه ساختمان بشرح ردیف ۴ صورت می گیرد .
• ب: نباشد :

۲) اگر تخلف وجود دارد:
چنانچه تخلف ساختمانی گزارش گردد و توسط مامورین شهرداری ( پلیس ساختمان)گزارش تائید گردد و چنانچه جنبه جزایی نیز داشته باشد قابل تعقیب میباشد و از عملیات ساختمانی توسط واحد اجراییات شهرداری جلوگیری گردد سپس:
ارجاع پرونده توسط شهرداری به کمیسیون ماده صد
الف: درخواست توضیح مکتوب از مالک (ظرف۱۰روز)از جانب دبیر کمیسیون ماده صد
ب: اتخاذ تصمیم کمیسیون
اگر رای کمیسیون ماده صد :
۳) اگر مبنی بر جریمه باشد:به مالک جریمه تعلق میگیرد چنانچه پرداخت گردد عملیات تمدید پروانه ساختمان و یا اخذ گواهی عدم خلاف ساختمان مالک انجام میگیرد.چنانچه جریمه پرداخت نگردد پرونده به کمیسیون تجدید نظر ماده صد ارجاع میگردد و رای تخریب توسط کمیسیون صادر گردد.
۴) اگر قلع بنا باشد : ابلاغ حکم از سوی شهرداری به مالک که اگر ظرف ۲ماه قلع بنا صورت گیرد در غیر اینصورت شهرداری راسا اقدام و هزینه ها را از مالک دریافت می کند.
۵) اگر از مهلت زمان تمدید جهت اخذ پایان کار ساختمان گذشته باشد:
چنانچه درخواست متقاضی جهت تمدید پس از مهلت مقرر باشد برابر ضوابط مالک ملزم به پرداخت مابه التفاوت عوارض متعلقه به نرخ مصوب روز می باشد.

استعلامات مورد نیاز

استعلام از سازمان .........

استعلام از سازمان ......

استعلام از سازمان ...........

فرآیند ارائه خدمت

تقاضا

مراجعه به واحد ساختمانی؛ ارائه تقاضای صدور مجوز دیوارگذاری به همراه ارائه سند مالکیت،یا گواهی از اداره ثبت اسناد  یا نامه از سازمان زمین شهری

ارائه فیش پرداختی

ارائه فیش پرداخت شده عوارض نوسازی در صورتی که نوسازی شده باشد.

اخذ دستور توسط شهردار

ارائه درخواست به شهردار جهت اخذ دستور

ثبت شماره و تاریخ در دبیرخانه

تعیین بازدید

تعیین زمان جهت بازدید توسط کارشناس دفتر فنی

بازدید کارشناس فنی

بازدید کارشناس شهرداری ازمحل وتنظیم گزارش وضع موجود

تکمیل کارت گذربندی

تکمیل کارت گذربندی

تعیین کاربری

تعیین کاربری، حدود تعریض براساس طرح هادی یا جامع یا تفضیلی
تعداد مراجعات حضوری

۱۰-۲۰ نفر در روز

هزینه ارائه خدمت (ریال)
مبلغ قابل پرداخت (ریال): شماره حساب شهرداری :
نحوه دسترسی خدمت
اینترنتی
crop_dinپست اکترونیک
crop_dinتلفن گویا / مرکز تماس
crop_dinتلفن همراه
crop_dinسامانه پیامک
crop_dinدفاتر پیشخوان دولت
پرسش و پاسخ
برای دریافت گزارش خلافی حضور مالک الزامی است؟
برای اخذ استعلام بایستی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرد؟
فهرست