درخواست پایان کار

شناسه خدمت: …………………. عنوان خدمت: درخواست پایان کار نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت
مدارک مورد نیاز
قوانین و مقررات
استعلامات مورد نیاز
فرآیند ارائه خدمت
متوسط زمان ارائه خدمت
ساعات ارائه خدمت
تعداد مراجعات حضوری
هزینه ارائه خدمت (ریال)
نحوه دسترسی خدمت
فرم های الکترونیکی
نمودار مراحل دریافت خدمت
پرسش و پاسخ
نظرسنجی کیفیت ارائه خدمات
شرح خدمت

گواهی پایان کار:

صدور گواهی پایان ساختمان آخرین مرحله از کنترل و نظارت بر احداث ساختمان است . در این مرحله مهندس ناظر مراتب را گواهی نموده و شهرداری حسب تقاضای مالک ساختمان و پس از بررسی و احراز این مطلب که بنا کاملاً منطبق با پروانه صادره ساخته شده گواهی پایان ساختمان صادر می کند.

مدارک مورد نیاز

تکمیل فرم درخواست

تکمیل فرم درخواست پایان کار پروانه ساختمان

فیش پرداختی

ارائه فیش پرداخت شده عوارض نوسازی در صورتی که نوسازی شده باشد.

سند مالکیت

ارائه سند مالکیت رسمی
قوانین و مقررات

اگر مجاز به اخذ پایان کار پروانه ساختمان
الف : باشد(ساختمان در مرحله بهره برداری و تکمیل باشد.) :(ممکن است مالک در مهلت مقرر تمدید مراجعه نماید و یا دارای گواهی عدم خلاف ساختمان تا مرحله بهره برداری کامل باشد ) صدور پایان کار پروانه ساختمان بشرح ردیف ۴ صورت می گیرد . ضمناً اخذ پایان کار پروانه ساختمان منوط به داشتن سند رسمی مالکیت می باشد که در غیراینصورت شهرداری نسبت به صدور گواهی عدم خلاف در مرحله بهره برداری و تکمیل صادر می نماید.
ب: نباشد :

تخلف وجود دارد:
چنانچه تخلف ساختمانی گزارش گردد و توسط مامورین شهرداری ( پلیس ساختمان)گزارش تائید گردد و چنانچه جنبه جزایی نیز داشته باشد قابل تعقیب میباشد و از عملیات ساختمانی توسط واحد اجراییات شهرداری جلوگیری گردد سپس:
ارجاع پرونده توسط شهرداری به کمیسیون ماده صد، درخواست توضیح مکتوب از مالک (ظرف۱۰روز)از جانب دبیر کمیسیون ماده صد

 اتخاذ تصمیم کمیسیون
اگر رای کمیسیون ماده صد :
• مبنی بر جریمه باشد:به مالک جریمه تعلق میگیرد چنانچه پرداخت گردد عملیات تمدید پروانه ساختمان و یا اخذ گواهی پایان کار ساختمان مالک انجام میگیرد.چنانچه جریمه پرداخت نگردد پرونده به کمیسیون تجدید نظر ماده صد ارجاع میگردد و رای تخریب توسط کمیسیون صادر گردد.

اگر قلع بنا باشد : ابلاغ حکم از سوی شهرداری به مالک که اگر ظرف ۲ماه قلع بنا صورت گیرد در غیر اینصورت شهرداری راسا اقدام و هزینه ها را از مالک دریافت می کند.

اگراز مهلت زمان تمدید جهت اخذ پایان کار ساختمان گذشته است:
چنانچه درخواست متقاضی جهت تمدید پس از مهلت مقرر باشد برابر ضوابط مالک ملزم به پرداخت مابه التفاوت عوارض متعلقه به نرخ مصوب روز می باشد.

استعلامات مورد نیاز

استعلام از سازمان

استعلام از سازمان...

استعلام از سازمان...

فرآیند ارائه خدمت

تقاضا

تشکیل یا اخذ پرونده

مراجعه به واحد بایگانی؛ اخذ یا تشکیل پرونده

درج فرآیند

درج خلاصه پرونده در فرم بازدید فنی توسط کارشناس ساختمانی

فرآیند کارشناسی از محل

انجام عملیات کارشناسی از محل و ثبت بررسی ها در فرم بازدید فنی( بررسی، مساحت حدود اربعه، عرض کوچه ،پیشروی مجاورین و …) توسط کارشناس ساختمانی

فرآیند کارشناسی توسط مسئولین

انجام بررسی های شهرسازی و اظهار نظر شهرساز

محاسبه و ثبت عوارض ساختمانی

مراجعه به واحد درآمد؛ محاسبه و ثبت عوارض ساختمانی

محاسبه و ثبت عوارض نوسازی

مراجعه به واحد نوسازی؛ محاسبه و ثبت عوارض نوسازی

بررسی توسط کارشناس خدمات شهری

مراجعه به واحد خدمات شهری؛ اظهار نظر کارشناس خدمات شهری

پرداخت عوارض معلقه

مراجعه به بانک؛ پرداخت عوارض متعلقه

اخذ مجوز

مراجعه به واحد ساختمانی؛ تنظیم واخذ مجوز مربوطه

تایید مجوز

تایید مجوز دیوارگذاری دور زمین توسط شهردار

ثبت و شماره گذاری مجوز

مراجعه به واحد دبیرخانه؛ انجام عملیات ثبت و شماره گذاری و تحویل مجوز به متقاضی
تعداد مراجعات حضوری

۱۰-۲۰ نفر در روز

هزینه ارائه خدمت (ریال)

مبلغ قابل پرداخت (ریال): شماره حساب شهرداری :

نحوه دسترسی خدمت
اینترنتی
crop_dinپست اکترونیک
crop_dinتلفن گویا / مرکز تماس
crop_dinتلفن همراه
crop_dinسامانه پیامک
crop_dinدفاتر پیشخوان دولت
پرسش و پاسخ
آیا برای دریافت پایان کار نیازی به استعلام میزان خلافی دارد؟
آیا برای دریافت پایان کار نیازی به استعلام میزان خلافی دارد؟
فهرست