معرفی شهردار

شهردار شهر باغبادران : حجت الله امینی

سوابق تحصیلی

کارشناس ….
کارشناس ارشد ….

سوابق اجرائی

شهرداری شهر ….از سال…. تا سال….