اخبار تصویری
باغبادران در آئینه رسانه ها
۰
جمعیت شهر
۰
درجه شهرداری
۰
تعداد شهدا
۰
تاسیس شهرداری
معاونت های شهرداری باغبادران
نوربخش؛ معاون امور اداری - مالی
نوربخش؛ معاون امور اداری - مالی
مهندس صدیقی معاون خدمات شهر و امور اجرائی
مهندس صدیقی معاون خدمات شهر و امور اجرائی
مهندس شمسایی؛ معاون شهرسازی و عمران شهری
مهندس شمسایی؛ معاون شهرسازی و عمران شهری

 • ۰
 • ۳۷
 • ۱۰
 • ۳۴
 • ۲۰
 • ۱,۳۱۸
 • ۲,۲۹۴
 • ۹,۱۹۳
 • ۴۶,۹۶۵
 • ۱۸,۷۹۱
 • ۵,۴۶۵
 • ۱۴۰۱/۱۲/۲۱
فهرست