اخبار تصویری
باغبادران در آئینه رسانه ها
۰
جمعیت شهر
۰
درجه شهرداری
۰
تعداد شهدا
۰
تاسیس شهرداری
معاونت های شهرداری باغبادران
نوربخش؛ معاون امور اداری - مالی
نوربخش؛ معاون امور اداری - مالی
مهندس صدیقی معاون خدمات شهر و امور اجرائی
مهندس صدیقی معاون خدمات شهر و امور اجرائی
مهندس شمسایی؛ معاون شهرسازی و عمران شهری
مهندس شمسایی؛ معاون شهرسازی و عمران شهری

 • ۱
 • ۴
 • ۳
 • ۱۹
 • ۵
 • ۶۲
 • ۲۲۶
 • ۷,۹۷۷
 • ۳۸,۷۶۶
 • ۱۳,۶۲۰
 • ۱,۹۳۸
 • ۱۴۰۱/۰۴/۰۹
فهرست