اخبار تصویری
استان

RSS خبرگزاری جمهوری اسلامی |صفحه اصلی | IRNA News Agency – اصفهان

سیاسی

RSS خبرگزاری جمهوری اسلامی |صفحه اصلی | IRNA News Agency – سیاست

اجتماعی

RSS خبرگزاری جمهوری اسلامی |صفحه اصلی | IRNA News Agency – جامعه

اقتصاد

RSS خبرگزاری جمهوری اسلامی |صفحه اصلی | IRNA News Agency – اقتصاد

فناوری

RSS خبرگزاری جمهوری اسلامی |صفحه اصلی | IRNA News Agency – دانشگاه و آموزش > فناوری

ورزشی

RSS خبرگزاری جمهوری اسلامی |صفحه اصلی | IRNA News Agency – ورزش

معاونت های شهرداری باغبادران
نوربخش؛ معاون امور اداری - مالی
نوربخش؛ معاون امور اداری - مالی
مهندس صدیقی معاون خدمات شهر و امور اجرائی
مهندس صدیقی معاون خدمات شهر و امور اجرائی
مهندس شمسایی؛ معاون شهرسازی و عمران شهری
مهندس شمسایی؛ معاون شهرسازی و عمران شهری
فهرست