اخبار تصویری
باغبادران در آئینه رسانه ها
۰
جمعیت شهر
۰
درجه شهرداری
۰
تعداد شهدا
۰
تاسیس شهرداری
معاونت های شهرداری باغبادران
نوربخش؛ معاون امور اداری - مالی
نوربخش؛ معاون امور اداری - مالی
مهندس صدیقی معاون خدمات شهر و امور اجرائی
مهندس صدیقی معاون خدمات شهر و امور اجرائی
مهندس شمسایی؛ معاون شهرسازی و عمران شهری
مهندس شمسایی؛ معاون شهرسازی و عمران شهری

 • ۰
 • ۳۴
 • ۱۴
 • ۹۶
 • ۴۱
 • ۷۰۸
 • ۲,۱۲۹
 • ۲۶,۸۶۶
 • ۲۶,۸۶۶
 • ۷,۸۶۴
 • ۱,۹۳۸
 • ۲۷۱
 • ۲۷۲
فهرست