اخبار تصویری
باغبادران در آئینه رسانه ها
۰
جمعیت شهر
۰
درجه شهرداری
۰
تعداد شهدا
۰
تاسیس شهرداری
معاونت های شهرداری باغبادران
نوربخش؛ معاون امور اداری - مالی
نوربخش؛ معاون امور اداری - مالی
مهندس صدیقی معاون خدمات شهر و امور اجرائی
مهندس صدیقی معاون خدمات شهر و امور اجرائی
مهندس شمسایی؛ معاون شهرسازی و عمران شهری
مهندس شمسایی؛ معاون شهرسازی و عمران شهری

 • ۰
 • ۴
 • ۳
 • ۱
 • ۱
 • ۸۱
 • ۳۰۶
 • ۱۰,۸۲۵
 • ۳۸,۳۹۳
 • ۱۳,۳۷۹
 • ۱,۹۳۸
 • ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
فهرست