اخبار تصویری
باغبادران در آئینه رسانه ها
۰
جمعیت شهر
۰
درجه شهرداری
۰
تعداد شهدا
۰
تاسیس شهرداری
معاونت های شهرداری باغبادران
نوربخش؛ معاون امور اداری - مالی
نوربخش؛ معاون امور اداری - مالی
مهندس صدیقی معاون خدمات شهر و امور اجرائی
مهندس صدیقی معاون خدمات شهر و امور اجرائی
مهندس شمسایی؛ معاون شهرسازی و عمران شهری
مهندس شمسایی؛ معاون شهرسازی و عمران شهری

 • ۰
 • ۱۶
 • ۷
 • ۲۴
 • ۱۶
 • ۲۴۸
 • ۹۰۹
 • ۲۸,۰۹۶
 • ۳۶,۱۸۸
 • ۱۲,۱۳۶
 • ۱,۹۳۸
 • ۱۴۰۰/۰۹/۱۲
فهرست