اخبار تصویری
باغبادران در آئینه رسانه ها
۰
جمعیت شهر
۰
درجه شهرداری
۰
تعداد شهدا
۰
تاسیس شهرداری
معاونت های شهرداری باغبادران
نوربخش؛ معاون امور اداری - مالی
نوربخش؛ معاون امور اداری - مالی
مهندس صدیقی معاون خدمات شهر و امور اجرائی
مهندس صدیقی معاون خدمات شهر و امور اجرائی
مهندس شمسایی؛ معاون شهرسازی و عمران شهری
مهندس شمسایی؛ معاون شهرسازی و عمران شهری

 • ۰
 • ۴
 • ۳
 • ۱۲
 • ۸
 • ۱۱۵
 • ۴۰۱
 • ۵,۴۱۵
 • ۳۹,۵۹۷
 • ۱۴,۲۱۵
 • ۱,۹۳۸
 • ۱۴۰۱/۰۶/۲۶
فهرست