اخبار تصویری
باغبادران در آئینه رسانه ها
۰
جمعیت شهر
۰
درجه شهرداری
۰
تعداد شهدا
۰
تاسیس شهرداری
معاونت های شهرداری باغبادران
نوربخش؛ معاون امور اداری - مالی
نوربخش؛ معاون امور اداری - مالی
مهندس صدیقی معاون خدمات شهر و امور اجرائی
مهندس صدیقی معاون خدمات شهر و امور اجرائی
مهندس شمسایی؛ معاون شهرسازی و عمران شهری
مهندس شمسایی؛ معاون شهرسازی و عمران شهری

 • ۰
 • ۳۳
 • ۱۲
 • ۵۷
 • ۲۳
 • ۵۶۴
 • ۲,۲۵۴
 • ۲۵,۷۴۰
 • ۲۵,۷۴۰
 • ۷,۳۹۰
 • ۱,۹۳۸
 • ۲۴۳
 • ۲۷۲
فهرست