اخبار تصویری
باغبادران در آئینه رسانه ها
۰
جمعیت شهر
۰
درجه شهرداری
۰
تعداد شهدا
۰
تاسیس شهرداری
معاونت های شهرداری باغبادران
نوربخش؛ معاون امور اداری - مالی
نوربخش؛ معاون امور اداری - مالی
مهندس صدیقی معاون خدمات شهر و امور اجرائی
مهندس صدیقی معاون خدمات شهر و امور اجرائی
مهندس شمسایی؛ معاون شهرسازی و عمران شهری
مهندس شمسایی؛ معاون شهرسازی و عمران شهری

 • ۰
 • ۳
 • ۳
 • ۴
 • ۴
 • ۵۱
 • ۲۴۱
 • ۶,۵۹۸
 • ۳۹,۰۹۰
 • ۱۳,۸۳۳
 • ۱,۹۳۸
 • ۱۴۰۱/۰۵/۱۸
فهرست