اخبار تصویری
باغبادران در آئینه رسانه ها
۰
جمعیت شهر
۰
درجه شهرداری
۰
تعداد شهدا
۰
تاسیس شهرداری
معاونت های شهرداری باغبادران
نوربخش؛ معاون امور اداری - مالی
نوربخش؛ معاون امور اداری - مالی
مهندس صدیقی معاون خدمات شهر و امور اجرائی
مهندس صدیقی معاون خدمات شهر و امور اجرائی
مهندس شمسایی؛ معاون شهرسازی و عمران شهری
مهندس شمسایی؛ معاون شهرسازی و عمران شهری

 • ۰
 • ۰
 • ۰
 • ۴۱
 • ۱۶
 • ۲۳۴
 • ۱,۰۶۷
 • ۲۹,۵۶۶
 • ۳۲,۰۰۴
 • ۱۰,۰۹۷
 • ۱,۹۳۸
 • ۴۶۸
 • ۲۷۲
فهرست