اخبار تصویری
استان

RSS ایرنا فارسی

سیاسی

RSS ایرنا فارسی

اجتماعی

RSS ایرنا فارسی

اقتصاد

RSS ایرنا فارسی

فناوری

RSS ایرنا فارسی

ورزشی

RSS ایرنا فارسی

معاونت های شهرداری باغبادران
نوربخش؛ معاون امور اداری - مالی
نوربخش؛ معاون امور اداری - مالی
مهندس صدیقی معاون خدمات شهر و امور اجرائی
مهندس صدیقی معاون خدمات شهر و امور اجرائی
مهندس شمسایی؛ معاون شهرسازی و عمران شهری
مهندس شمسایی؛ معاون شهرسازی و عمران شهری
فهرست