اخبار تصویری
باغبادران در آئینه رسانه ها
۰
جمعیت شهر
۰
درجه شهرداری
۰
تعداد شهدا
۰
تاسیس شهرداری
معاونت های شهرداری باغبادران
نوربخش؛ معاون امور اداری - مالی
نوربخش؛ معاون امور اداری - مالی
مهندس صدیقی معاون خدمات شهر و امور اجرائی
مهندس صدیقی معاون خدمات شهر و امور اجرائی
مهندس شمسایی؛ معاون شهرسازی و عمران شهری
مهندس شمسایی؛ معاون شهرسازی و عمران شهری

 • ۰
 • ۰
 • ۰
 • ۳۲
 • ۱۴
 • ۳۳۵
 • ۱,۹۶۲
 • ۶,۸۲۶
 • ۴۴,۱۷۸
 • ۱۶,۹۴۳
 • ۵,۱۱۶
 • ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
فهرست