اخبار تصویری
باغبادران در آئینه رسانه ها
۰
جمعیت شهر
۰
درجه شهرداری
۰
تعداد شهدا
۰
تاسیس شهرداری
معاونت های شهرداری باغبادران
نوربخش؛ معاون امور اداری - مالی
نوربخش؛ معاون امور اداری - مالی
مهندس صدیقی معاون خدمات شهر و امور اجرائی
مهندس صدیقی معاون خدمات شهر و امور اجرائی
مهندس شمسایی؛ معاون شهرسازی و عمران شهری
مهندس شمسایی؛ معاون شهرسازی و عمران شهری

 • ۰
 • ۸
 • ۶
 • ۵۰
 • ۲۴
 • ۵۴۳
 • ۲,۲۵۷
 • ۲۸,۵۶۱
 • ۲۹,۹۷۱
 • ۹,۲۷۰
 • ۱,۹۳۸
 • ۳۶۶
 • ۲۷۲
فهرست