اخبار تصویری
باغبادران در آئینه رسانه ها
۰
جمعیت شهر
۰
درجه شهرداری
۰
تعداد شهدا
۰
تاسیس شهرداری
معاونت های شهرداری باغبادران
نوربخش؛ معاون امور اداری - مالی
نوربخش؛ معاون امور اداری - مالی
مهندس صدیقی معاون خدمات شهر و امور اجرائی
مهندس صدیقی معاون خدمات شهر و امور اجرائی
مهندس شمسایی؛ معاون شهرسازی و عمران شهری
مهندس شمسایی؛ معاون شهرسازی و عمران شهری

 • ۰
 • ۱۸
 • ۱۱
 • ۱۱
 • ۹
 • ۹۱
 • ۶۳۲
 • ۴,۶۵۷
 • ۴۰,۶۸۲
 • ۱۵,۰۱۳
 • ۴,۵۰۱
 • ۱۴۰۱/۰۹/۰۴
فهرست