در زیر انواع فرمهای مورد نیاز جهت طی مراحل اخذ پروانه ساختمان تا اخذ مجوز پایان ساخت جهت بهره برداری متقاضیان ارائه میگردد., لطفا جهت چاپ هر فرم ، روی فرم مورد نظر کلیک و پس از باز شدن تصویر ، با فشردن دکمه های CTRL+P آن را چاپ کنید.
فرم شماره ۱

فرم پروانه ساخت

فرم شماره ۲

فرم دیوارکشی

فرم شماره ۳

فرم اصلاح نقشه

فرم شماره ۴

فرم تمدید پروانه

فرم شماره ۵

فرم گزارش کارشناسی

فرم شماره ۶

فرم تغییر کاربری

فرم شماره ۷

فرم پایان کار

فهرست