امور سرمایه‌گذاری و مشارکتهای مردمی

اوقاف و خیریه

خیرین و واقفین عزیز میتواند کمک‌های خود را از طریق این بخش به اداره اوقاف شهرداری سپرده تا با مدیریت صحیح به دست نیازمندان واقعی برسد یا بهترین استفاده از مورد وقف شده به نفع مردم باغبادران انجام گیرد

کمک‌ها و مشارکت مردمی

همراهی و همدلی مردم در انجام امور شهری  و توسعه شهر و کمک و همفکری با مسئولین باعث سرعت انجام امور و رضایت هرچه بیشتر خود مردم خواهد شد. اقدامات داوطلبانه در راستای اهداف برنامه‌ریزی شده شهرداری میتواند کمک زیادی به پیشبرد و حصول نتیجه مناسب کند.

سرمایه گذاری در بخش شهری

باغبادران شهری توریستی و پربازدید است که قابلیت رشد زیادی برای این شهر و شهروندان آن ایجاد میکند. سرمایه‌گذاری در بخش توسعه شهری برای بخشهای خصوصی میتواند سودآوری بالایی داشته باشد. برنامه مدون شهرداری باغبادران برای گسترش و توسعه شهر تهیه و تنظیم شده است.