خرداد ۱۳۹۷

مسئول انبار  سعید سلحشوری انبار دار و جمعدار اموال زير نظرمسئول امور مالي انجام وظيفه مي نمايد شرح وظایف  صدور رسيد انبار و حواله انبار  صدور و در خواست خريد و ثبت...

کارپرداز محمد الیاسی  كارپرداز زير نظر مستقيم مسئول امور مالي انجام وظيفه مي نمايد. شرح وظایف:  امور كارپردازي (خريد اقلام مورد نياز شهرداری)  وصول چك هاي واحد امور مالي  تنظيم سند و فاكتور...

مسئول درآمد: حسین نقدی وظایف واحد درآمد  برنامه ريزي ، هماهنگي و هدايت و كنترل امور مربوط به درآمدهاي عمومي و نوسازي شهرداري .  نظارت و پيگيري مستمر در امر وصول...

حسابدار زير نظر مسئول امور مالي انجام وظيفه مي نمايد. شرح وظایف  ثبت اعتبارات در سيستم رايانه اي مالي  صدور اسناد در سيستم رايانه اي مالي  صدور چك هاي هزينه  تهيه...

علی زارع  سرپرست امور مالی   شرح وظایف الف -تهیه برنامه مدون عملیات مالی و هماهنگ ساختن عملیات مذکور. ب- تهیه وتنظیم بودجه و مراقبت بر حسن اجرای آن و همچنین تهیه تفریغ بودجه وصورتهای...

مسئول املاک : آقای عباس علیپور دامنه فعاليت اين واحد، وسيع و نوع فعاليت هاي روزمره آن بسيار حائز اهميت است اين واحدبه اقتضاي وظايفي كه بر عهده دارد بر امور...

مسئول امور حقوقی : خانم موسوی مسئوليت حساس و خطير اعمال قانون و مقررات و دفاع از حقوق شهرداري، در رابطه با دعاوي مطروحه عليه شهرداري و طرح دعاوي به منظور...

مسئول روابط عمومی: آقای جواد مختاری وظایف مسئول روابط عمومی مهمترين وظيفه روابط عمومي ،شناخت افكار عمومي و نفوذ در آن براي جلب رضايت افكار عمومي نسبت به سازمان است كه اين...

معاون شهردار: مهدی رضوی راد شرح وظایف معاونت:  دريافت برنامه ها و سياستهاي كلان شهرداري در زمينه اداري ، مالي ،تداركاتی و برنامه ريزي جهت اجراي آنها در سطح شهر و...