یادگار ماندگار برای شهر باغبادران در روز معارفه شهردار باغبادران

یادگار ماندگار برای شهر باغبادران در روز معارفه شهردار باغبادران

✅ یادگار ماندگار برای شهر باغبادران در روز معارفه شهردار باغبادران

شهردار باغبادران یک سوم اولین حقوق خود را جهت احداث ساختمان بهزیستی بخش باغبهادران اهدا کرد و از دوستان و شهروندان نیز درخواست نمود هزینه گل، شیرینی و بنر تبریکانتصاب شهردار را به این کار خیر اختصاص دهند.

بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.