چهارمین جلسه هیات عالی سرمایه گذاری ومشارکتهای بخش خصوصی شهرداری باغبادران برگزار شد

چهارمین جلسه هیات عالی سرمایه گذاری ومشارکتهای بخش خصوصی شهرداری باغبادران برگزار شد

چهارمین جلسه هیات عالی سرمایه گذاری ومشارکتهای بخش خصوصی شهرداری باغبادران برگزار شد
دراین جلسه به تعداد ۸ درخواست سرمایه گذاری رسیده به دبیرخانه هیات رسیدگی وتصمیمات لازم اتخاد شد

🔹🔸درحاشیه این جلسه محمدی شهردار باغبادران باتعدادی از متقاضیان سرمایه گذاری در فرصتهای شهر دیدار وگفتگو نمودن واز تعدادی پروژه ها وفرصتها بازدید کردند

بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.