واحد درآمد

واحد درآمد

مسئول درآمد: حسین نقدی

وظایف واحد درآمد

 •  برنامه ريزي ، هماهنگي و هدايت و كنترل امور مربوط به درآمدهاي عمومي و نوسازي شهرداري .
 •  نظارت و پيگيري مستمر در امر وصول درآمدهاي نوسازي و عمومي شهرداري.
 •  بررسي و مطالعه و شناسايي منابع جديد درآمدزا و پيشنهاد به مسئولین مافوق .
 •  پيگيري و اتخاذ تدابير لازم بمنظور استيفاي حقوق شهرداري و وصول بدهي مؤديان از طريق واحدهاومراجع ذيربط.
 •  نظارت و رسيدگي بر وصول عوارض كه مطابق قانون از طريق سازمانهاي دولتي و ساير مؤسسات وصول مي شود و بعداً بايد در وجه شهرداري واريز گردد.
 •  بررسي و مطالعه منابع درآمدي شهرداريها و پيشنهاد لازم در مورد لغو يا بر قراري عوارض جديد با همكاري واحدهاي مربوط به مراجع ذيربط.
 •  نظارت بر درآمد حاصل از فروش اموال و املاك شهرداري.
 •  نظارت بر وصول عوارض اماكن عمومي و پيشه وران.
 •  نظارت بر وصول عوارض اتومبيلهاو…
 •  نظارت بر درآمد هتلها و دكه هاي شهرداري با توجه به دستورالعملهاي صادره .
 •  انجام امورمربوط به تقسیط عوارض و پیگیری چکهای برگشتی مودیان .
 •  انجام امور مربوط به كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداريها.
 •  بررسي و مطالعه و ارائه الگوها و روشهاي كارآمد و مطلوب بمنظور تسريع در امر وصول عوارض و درآمدهاي نوسازي و ساير درآمدهاي شهرداري.
 •  شركت فعال در جلسات و كميسيونهايي كه شهرداري تعيين مي كند. ارزيابي و ارائه گزارش از فعاليت ها و مشكلات به مدير مربوطه.
 •  نظارت در امر وصول درآمد نوسازي شهرداري و صدور دستورات لازم در چهار چوب ضوابط.
 •  رسيدگي به اعتراض مؤديان از طريق تشكيل كميسيونهاي مندرج در قانون نوسازي در مواقع لازم و همكاري و دعوت از مسئولان نوسازي شهرداري جهت شركت در كميسيونهاي مذكور.
 •  پيگيري عمليات وصول عوارض نوسازي با همكاري واحدهاي ذيربط بمنظور وصول اجرائيه هاي لازم جهت مستنكفين از پرداخت درآمد نوسازي.
 •  بررسي علل نوسانات در نتايج حاصله از وصول نوسازي و تنظيم گزارش در اين زمينه جهت اطلاع مقام مافوق.
 •  انجام ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي گردد.
بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.