منشور شهرداری

منشور شهرداری

منشور اخلاقی شهرداری باغبادران
۱-به موقع در محل کار حضور یافته و در ارتباط با همکاران و ارباب رجوع وقت شناسی رعایت گردد.
۲-نسبت به همکاران و مراجعان با خوش رویی و متانت رفتار شود.
۳-راهنمایی و اطللاعات لازم به طور کامل در اختیار مراجعان قرار گیرد و از سرگردانی آنها جلوگیری شود.
۴-فضای مراودات به گونه ای باشد که که مراجعان به مسئولان و کارکنان اطمینان کامل داشته باشند.
۵-ارائه خدمات به ارباب رجوع با رعایت عدالت وانصاف وبدون تبعیض(قومی،جنسی،خویشاوندی،مذهبی و۰۰)صورت گیرد
۶-به خواسته های مراجعان به دقت گوش داده شود ودر پاسخگویی و ارائه خدمت به آنها حداکثر تلاش صورت گیرد.
۷-اطلاعات لازم جهت انجام خدمات بهینه و تسریع در اجرای امور به نحو مطلوب،به همکاران ارائه گردد.
۸-انجام وظایف به صورت موثر و کار آمد همراه باسرعت و منطبق با قوانین و مقررات سازمانی صورت گیرد
۹-از مظاهر فساد اداری نظیرتوصیه،سفارش و اخذ هر گونه هدیه غیر متعارف و وجه نقد خودداری شود
۱۰-در صورت مشاهده هر گونه سوءاستفاده از موقعیت شغلی یا دریافت هدیه،به مسئولین مربوطه گزارش شود.
۱۱-فعالیت زمان گذاری شود و بر اساس زمان پیش بینی شده انجام گیرد.
۱۲-فعالیت هابر اساس روش مستند و مشخص انجام شود نه بر اساس سلیقه کارکنان یا مدیران
۱۳-از شایعه سازی،تهمت،غیبت،خبر چینی و هر اقدامی که صمیمیت و اعتماد کارکنان را تضعیف می کند پرهیز شود.
۱۴- رازدار بوده و ازافشاءاسناد محرمانه خودداری کند
۱۵-از پوشش مناسب با عرف و فرهنگ جامعه استفاده شود
۱۶-از استعمال دخانیات به ویژه در محیط کار پرهیز شود
۱۷- تجهیزات واشیاءبه صورت دقیق و منظم استقرار یابند،به نحوی که درزمان مورد نظر به راحتی در دسترسی باشند
۱۸-حسب موردازوسایل ایمنی استفاده گردد
۱۹-از اسراف و مصرف بیهوده امکانات و اموال سازمان جلوگیری شود
۲۰-سعی شود بین زندگی شغلی و خانوادگی توازن و اعتدال برقرار شود
۲۱-ازاختیارات وقدرت سازمانی استفاده صحیح صورت گیرد
۲۲-اهداف سازمان به طور صحیح درک شود واهداف فردی با آن همسویی داشته باشد
۲۳-نسبت به حرفه وسازمان متبوع خود احساس مسئولیت داشته باشد
۲۴-قوانین و مقررات سازمانی بطور دقیق رعایت شود
۲۵- از تسلیم مدارک و اسناد به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند خودداری شود
بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.