معاونت شهرداری

معاونت شهرداری

معاون شهردار: مهدی رضوی راد

شرح وظایف معاونت:

  •  دريافت برنامه ها و سياستهاي كلان شهرداري در زمينه اداري ، مالي ،تداركاتی و برنامه ريزي جهت اجراي آنها در سطح شهر و ابلاغ به ساير واحدها . کنترل و نظارت بر رعايت كليه قوانين و مقررات و دستورالعمل ها در حوزه تحت سرپرستی و اقدام جهت اجراي صحيح كليه آئين نامه ها و دستورالعملهاي ابلاغي.
  •  نظارت و انجام اقدامات لازم در زمینه کلیه امور پرسنلي شهرداری در چارچوب قوانین و مقررات جاری و صدور دستورات مورد نیاز.
  •  کنترل و نظارت بر انجام كليه امور مربوط به سفارشات ،‌تداركات ، انبارداري و ثبت اموال شهرداری. اداره امور خدماتي ساختمانها و تاسيسات شهرداري.
  •  شناسایی مشکلات و نارساییهای موجود شهرداری در خصوص اداره و مدیریت منابع انسانی ، امور مالی و اداری و خدمات پشتیبانی.
  •  برقراری ارتباط با دستگاهها و نهادهای دولتی و غیر دولتی مرتبط با ماموریت در چارچوب سیاستهای شهرداری. جمع آوری ، مستند سازی و طبقه بندی کاربردی کلیه اسناد، مدارک و گزارشات مرتبط با حوزه انسانی ، مالی و اداری و پشتیبانی شهرداری .
  • انجام ساير اموريكه در حدود وظايف از طرف مافوق ارجاع و يا تفويض اختيار مي گردد.
بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.