مسئول واحد شهرسازی

مسئول واحد شهرسازی

مدیر حوزه امور عمرانی و زیر بنایی :
محسن صدیقی

– نظارت کلی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به طرح های عمرانی اعم از برنامه های جاری شهرداری یا طرحهای عمرانی خاص و زیربنایی
– مراقبت در تشکیل کمیسیون های فنی و ایمنی و سایر کمیسیون های خاص حوزه تحت نظارت و پیگیری مصوبات و تصمیمات متخذه در کمیسیون های مذکور
– نظارت بر نگهداری و نوسازی مستحدثات و همچنین انجام تعمیرات ساختمان ها و مستحدثات و تأسیسات متعلق به شهرداری
– تعیین میزان و نحوه تخلفات انجام شده از پروانه های ساختمانی یا ساختمان های بدون پروانه توسط مالک و تکمیل و ارجاع پروژه تخلف به مراجع ذیصلاح
– انجام سایر وظایف طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل

بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.