مدیر مالی

مدیر مالی

علی زارع  سرپرست امور مالی

 

شرح وظایف

الف -تهیه برنامه مدون عملیات مالی و هماهنگ ساختن عملیات مذکور.

ب- تهیه وتنظیم بودجه و مراقبت بر حسن اجرای آن و همچنین تهیه تفریغ بودجه وصورتهای مالی حسب ماده ۲۶ آئین نامه مالی شهرداریها.

ج -کنترل ونظارت و تائید صورت مغایرتهای بانکی تهیه شده به صورت ماهانه.

د- آموزش و راهنمائی کارکنان مالی در اجرای مقررات و دستورالعملهای مربوطه.

ه- شرکت در جلسات مناقصه و مزایده و هیأت عالی معاملات و انجام سایر تکالیفی که طبق آئین نامه معاملات شهرداری بر عهده مدیر امور مالی می باشد.

و- مراقبت بر انعقاد قراردادها و بررسی آنها از نظر انطباق با قوانین و مقررات و آئین نامه مالی و معاملاتی .

ز- امضای چکها و اسناد حسابداری بعنوان یکی از امضاء کنندگان مجاز طبق ماده ۷۹ قانون شهرداری.

ح- امضای مکاتبات مربوط به امور مالی در حدود اختیارات مربوطه.

ط- اعمال اختیاراتی که از طرف شهردار در عقد قراردادها و ایجاد تعهد یا تشخیص در راستای تبصره ذیل ماده ۳۳ آئین نامه مالی شهرداریها به عهده او محول می شود.

ی- حفظ وصیانت از اموال و دارایی های شهرداری.

.ک – مذاکره و ارتباط با سازمانها و اشخاص خارج از شهرداری و پیمانکاران در خصوص مسائل مالی شهرداری.

.ل – برنامه ریزی و اولویت بندی پرداختها و تسویه بدهی های شهرداری.

بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.