متصدی دفتر فنی

متصدی دفتر فنی

مرضیه غفاری متصدی(کارشناس دفتر فنی)

شرح وظایف کارشناس دفتر فنی:

  •  برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی دفتر فنی با انتخاب پیمانكار
  •  راهنمایی، هدایت و پشتیبانی پروژه های عمرانی شهرداری ها با اعمال نظارت عالیه
  •  برنامه ریزی و انتخاب مشاور و بررسی گزارش و نقشه و مشخصات پروژه های مطالعاتی دفتر فنی كه توسط مشاورین ذیصلاح انجام می گیرد.
  •  راهنمایی، هدایت و كنترل عملكرد واحدهای تابعه
  •  شركت و حضور فعال در كمیته های كاری زیر بخش شورای برنامه ریزی استان و سایر كمیسیون ها و كمیته های مرتبط با حوزه عملیاتی
  •  انجام هماهنگی لازم بین دستگاه های اجرایی و دستگاه های اجرایی با پیمانكاران در اجرای بهتر و پیشبرد پروژه های عمرانی
  •  رسیدگی به مراجعات و مکاتبات
بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.