شرح وظایف دبیرخانه شورای اسلامی شهر

شرح وظایف دبیرخانه شورای اسلامی شهر

دبیرخانه شورای اسلامی شهر
– ثبت لوایح و کلیه نامه های وارده و تنظیم و ارائه آنها جهت طرح در جلسات عمومی شورای شهر و کمیسیونهای فرعی زیر مجموعه آن
– توزیع مصوبات و صدور و ارسال پاسخ نامه ها به شهرداری و سایر ادارات و سازمان های مربوطه
– تعیین و تنظیم وقت ملاقات با ریاست و سایر اعضای شورای شهر
– درج صورت جلسات و مذاکرات انجام شده در جلسات شورای شهر در دفتر خاص
– حفظ و نگهداری اسناد و اوراق و صورتجلسات و مصوبات شورای شهر
– انجام دعوت از مقامات مسئولین مختلف جهت شرکت در جلسات شورای شهر در اجرای مصوبات و دستورالعمل های شورای مذکور
– پیگیری امور بودجه و هزینه های مربوط به اداره و گردش کار شورای شهر

بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.