رویکرد شهرداری باغبادران همکاری با مراکز دولتی است

رویکرد شهرداری باغبادران همکاری با مراکز دولتی است

رویکرد شهرداری باغبادران
همکاری با مراکز دولتی است
شهردار باغبادران:
انجام کارهای مشارکتی با دانشگاه پیام نور در راستای تحقق اهداف و برنامه های مدیریت شهری دارد

بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.