حسابداری

حسابداری

حسابدار زير نظر مسئول امور مالي انجام وظيفه مي نمايد.

شرح وظایف

  •  ثبت اعتبارات در سيستم رايانه اي مالي
  •  صدور اسناد در سيستم رايانه اي مالي
  •  صدور چك هاي هزينه
  •  تهيه گزارشات مالي
  •  وارد نمودن اطلاعات بودجه و اصلاح بودجه در سيستم مالي
  •  تهيه ليست هاي حقوق كارمندان و كارگران شهرداری
  •  تهيه اسناد بدهي ها بصورت ماهانه
  •  تهيه و تنظيم صورت مغايرت هاي بانكي بصورت ماهانه
بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.