بایگانی

بایگانی

متصدی دبیرخانه و بایگانی  فریبا جهاندار

دبير خانه زير نظر مسئول امور اداري و پرسنلي انجام وظيفه مي نمايد.

شرح وظایف و اختيارات

  •  كنترل در امور ثبت و توزيع و تفكيك نامه هاي وارده به شهرداري و ارجاع به دواير ذيربط
  •  كنترل و تصحيح نامه هاي صادره از نظر آيين نگارش
  •  حفظ و نگهداري كليه اسناد و اوراق و سوابق اداري واحد مربوطه
  •  نظارت مستمر در حسن اجرائي امور دفتري و چگونگي ورود و خروج مكاتبات
  •  ارجاع سوابق و پرونده هاي صادره به واحد هاي مربوطه و بايگاني
  •  تطبيق پيش نويس هاي اداري و تهيه گزارشات و ارائه آمارهاي لازم
  •  تطبيق پيش نويس ها و نامه هاي تايپ شده
  •  تحويل نامه هاي صادره به ارباب رجوع
  •  تفكيك نامه هاي وارده و صادره و ارسال رونوشت نامه ها به واحد هاي مربوطه
بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.