بازدید شهردار از پروژه‌های سرمایه گذاری و گردشگری

بازدید شهردار از پروژه‌های سرمایه گذاری و گردشگری

بازدید شهردار و دکتر سامانی از پروژه های سرمایه گذاری و گردشگری و بافت فرسوده شهر باغبادران

بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.