انبار و اموال

انبار و اموال

مسئول انبار  سعید سلحشوری

انبار دار و جمعدار اموال زير نظرمسئول امور مالي انجام وظيفه مي نمايد

شرح وظایف

  •  صدور رسيد انبار و حواله انبار
  •  صدور و در خواست خريد و ثبت در دفتر انديكاتور انبار
  •  صدور برگ اموال براي كليه پرسنل و نظارت بر اموال
  •  بايگاني رسيد و حواله انبار
  •  بايگاني ليست اموال پرسنل
  •  تغيير و تحويل اموال و زدن بر چسب اموال
بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.