امور اصناف و پیشه وران

امور اصناف و پیشه وران

سعید شایانپور مسئول امور اصناف و پیشه وران

شرح وظایف مسئول امور اصناف و پیشه وران

رسیدگی به امور کسبه شهر
رسیدگی به امور بازار روز که در مناطق شهری
رسیدگی و صدور اخطاریه و ابلاغیه به کسبه ای که:

  • در پیاده روها سد معبر می نمایند.
  • بهداشت محیط خود را رعایت نمی کنند.
  • فاقد پروانه کسب میباشند.
  • به کارگاههایی که در حریم شهر بدون پروانه کسب می باشند.
بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.