امور اداری و کار گزینی

امور اداری و کار گزینی

مسئول امور اداری و کارگزینی: خانم خلیلی

  •  ابلاغ دستورات آقای شهردار به کارکنان شهرداری
  •  تنظیم دفتر آمار و حضور و غیاب کارکنان و نظارت بر نحوه عملکرد آنها
  •  اتخاذ تدابیر لازم بمنظور پیشرفت و بهبود امور جاری شهرداری
  •  تهیه صورت مایحتاج اداری کارمندان
  •  رسیدگی به فرمهای استخدامی بمنظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها، تهیه پیش نویسهای استخدامی از قبیل احکام حقوق و اضافه کار ، انتقال، مرخصی ،معذوریت، ترفیع و ارتقاء و نظیر آن با اطلاع آقای شهردار و با رعایت قوانین مربوطه
  •  انجام امور استخدام و معرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت مشاغل مورد نظر
  •  انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف آقای شهردار در حدود وظایف ارجاع می گردد
  •  انجام فعالیتهای لازم در زمینه پیاد کردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل دولت در مورد مستخدمین سازمان متبوع
بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.