ارتباط با شهرداری

ارتباط با شهرداری

آدرس  پستي  : 
استان اصفهان ـ  شهرستان لنجان ـ   شهرداري باغبادران
شماره تلفن هاي تماس  : ۵۲۵۰۲۲۱۴ – ۰۳۱ ، ۵۲۵۰۲۱۱۰ – ۰۳۱
نمابر:۵۲۵۰۵۹۰۰-۰۳۱
ایمیل : 
Info@baghbahadoran.ir

سامانه خدمات شهری: 

۱۳۷ 

۵۲۵۰۵۲۱۵ – ۰۳۱

بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.